A FUSION GYM ÉS B-FIT FITNESS KÖZPONTOK ADATKEZELÉSI ÚTMUTATÓJA

Kedves Látogató, Kedves Sporttársunk!

Jelen Útmutatóval tájékoztatást nyújtunk Társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól weboldalunk látogatójának, valamint mindazoknak, akik a szolgáltatásainkat igénybe veszik, így különösen a Fitness termeinket, a B-fit Fitness Központot, vagy a Fusion GYM Központot meglátogatják. Fontos számunkra, hogy minden Látogató (akár online, akár személyes formájú látogatás) megfelelő technikai-informatikai védelemben érezze magát és az átadott személyes adatait, továbbá, hogy átlátható módon, egyértelmű tájékoztatást kapjon valamennyi kapcsolódó adatkezelési tevékenységünkről.

Jelen útmutató azt a célt szolgálja, hogy a lehető legérthetőbb formában közölje az érintettekkel (akiknek a személyes adatait Társaságunk valamelyik, a lentiekben részletezett formában kezeli), hogy ki, mire, mikor, hogyan és milyen célból használhatja fel az általuk szolgáltatott adatokat, valamint felvilágosítást nyújtson a jogaikról és adott esetekben a jogorvoslati lehetőségeikről is.

Az egyes Látogatóink személyes adatait tipikusan csak olyan mértékben dolgozzuk fel, amennyire a szokásos szintű online tevékenységünk, szolgáltatásaink nyújtásához, valamint az online tartalmaink megjelenítéséhez erre feltétlenül szükség van. A Látogatók személyes adatainak feldolgozása rendszerint a beleegyezésük után történik meg (azon kivétellel természetesen, amikor a beleegyezés beszerzése ténybeli okok miatt nem lehetséges, és/vagy a személyes adatok kezelését törvényi rendelkezés engedélyezi).

Társaságunk az általunk végzett tevékenységéhez, szolgáltatásainkhoz harmadik személyek (különösen személyi edzők) közreműködését veszi igénybe. Társaságunk rögzíti, hogy ezen harmadik személyek által felvett személyes adatok Társaságunk részére nem kerülnek továbbításra, azokhoz nincs hozzáférésünk, melyre tekintettel adatkezelést sem valósítunk meg, ennek megfelelően ezen a harmadik személyek önálló adatkezelőnek minősülnek.

 AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Név / cégnév: Baross 41. Kft.
Székhely: 5000 Szolnok, Baross út 41.
Levelezési cím: 5000 Szolnok, Baross út 41.
Adószám: 13838489-2-16
Weboldal megnevezése, címe: www.szolnokiedzes.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: szolnokiedzes.hu/adatvedelmi-tajekoztato/
E-mail: hello@szolnokiedzes.hu
Telefon: +36 30 370 30 22

ADATFELDOLGOZÓK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Adataid kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adataid feldolgozását. Amennyiben adatfeldolgozóink köre változik, a módosításokat haladéktalanul átvezetjük és feltüntetjük honlapunkon.

Név / cégnév: Wellness Gate S.R.O.
Tevékenység: beléptető szoftver, IT szolgáltatás, adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése
Székhely: 94501 Komarno, Spitalska ul. 2905.
Levelezési cím: 94501 Komarno, Spitalska ul. 2905.
Adószám: SK2022254080
Weboldal megnevezése, címe: https://wellnessgate.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: szolnokiedzes.hu/adatvedelmi-tajekoztato/
E-mail: info@wellnessgate.hu
Telefon: +36 30 819 1883
Név / cégnév: SalesAutoPilot Kft.
Tevékenység: hírlevélküldés szolgáltatás, ügyfél nyilvántartás
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
Levelezési cím: SalesAutopilot Kft. 1538 Budapest, Pf. 515.
Adószám: 25743500-2-41
Weboldal megnevezése, címe: https://www.salesautopilot.hu
E-mail: Online ügyfélszolgálat elérhetősége
Telefon: (+36) 1 490 0172
Név / cégnév: OTP Mobil Szolgáltató Kft. – Simple Pay
Tevékenység: Online bankkártyás fizetés szolgáltatása
Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. RiverPark irodaház, K30 VII. emelet
Levelezési cím: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Adószám: 24386106-2-43
Weboldal megnevezése, címe: https://www.simple.hu/fooldal/
E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu
Telefon:

06   1 3666 611 vagy 06 70 3666 611 vagy

06 30 3666 611 vagy 06 20 3666 611

Név / cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Tevékenység: tárhely szolgáltatás
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf.: 510.
Adószám: 14571332-2-42
Weboldal megnevezése, címe: www.tarhely.eu
E-mail: support@tarhely.eu
Telefon: +36 1 789-2-789
Név / cégnév: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)
Tevékenység: Online számlázórendszer
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Levelezési cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Adószám: 13421739-2-41
Weboldal megnevezése, címe: https://www.szamlazz.hu
E-mail: info@szamlazz.hu
Telefon:

 

Név / cégnév: Gots Balázs Egyéni Vállalkozó
Tevékenység: Online Marketing kivitelezés, honlapkészítés, rendszerépítés, marketingautomatizáció
Székhely: 1138 Budapest. Karikás Frigyes u. 4/A
Levelezési cím: 1138 Budapest. Karikás Frigyes u. 4/A
Adószám: 67944237-1-33
Weboldal megnevezése, címe: https://goldfunnel.hu
E-mail: hello@goldfunnel.hu
Telefon: +36 30 542 9886

 

Fogalommeghatározások

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Társaságunk, mint adatkezelő a személyes adatnak minősülő adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:

 1. a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint a Látogatók számára is átláthatóan kezeljük.
 2. b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. d) Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Látogatóink csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók.
 6. f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

AZ ADATTÁROLÁS LEHETSÉGES ESETEI

A TE, MINT ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAID, AZ ÉRINTETTI KÉRELMEK KEZELÉSE

Téged, mint érintettet az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezéseivel összhangban a következő jogok illetnek meg.

Az alábbiakban szeretnénk további felvilágosítást nyújtani Számodra Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos jogaidról. Amennyiben ezen jogok valamelyikét igénybe szeretnéd venni, vedd fel velünk a kapcsolatot email-ben (hello@szolnokiedzes.hu), vagy postai formában (Baross 41. Kft., 5000 Szolnok, Baross utca 41.).

A Társaságunkhoz adatvédelmi tárgyú kérdéssel fordulásod esetén a védelmed érdekében fenntartjuk magunknak a jogot, hogy egy folyamatban lévő megkeresés során további információkat szerezzünk be a beazonosítás igazolásához. Amennyiben mégsem tudunk Téged beazonosítani, visszautasítjuk az adatvédelmi megkeresés feldolgozását.

TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG:

Kérelmedre a Társaságunk, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Társaságunk ezt a tájékoztatást a megkeresés benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában adja meg. Amennyiben a tájékoztatást kérő érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet, megkeresést Társaságunkhoz még nem nyújtott be, akkor a tájékoztatás megadása ingyenes. Egyéb esetekben Társaságunk költségtérítést állapít meg.

Amennyiben az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdésed merülne fel, a hello@szolnokiedzes.hu címen tájékoztatást kérhetsz tőlünk. Kérelmedre haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Általad megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.       

HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG:

Te, mint érintett jogosult vagy arra, hogy Társaságunktól visszajelzést kapj arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapj.

HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG:

Társaságunk, mint adatkezelő a pontatlan, vagy a valóságnak nem megfelelő személyes adatodat helyesbíti, ha a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésünkre áll.

Megfelelő beazonosítást követően kérheted tőlünk a megadott elérhetőségeken keresztül, hogy valamely adatodat módosítsuk. Erről a kérelmedre haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az általad megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG:

Érintettként jogosult vagy arra, hogy Társaságunktól, mint adatkezelőtől kérd a Rád vonatkozó személyes adatok törlését, feltéve ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 • visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásod, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • érintettként tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • amennyiben a személyes adataidat Társaságunk jogellenesen kezelné;
 • a személyes adataidat a Társaságunkra, mint Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (GDPR 8 § 1.)

Az adatok törlése nem kezdeményezhető

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A fentiekben leírtak esetén, a jelen Útmutatóban megadott elérhetőségeken keresztül kérheted tőlünk adataidnak a törlését. Amennyiben a törlésnek jogi akadálya nem merül fel, akkor ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük.

Előbbieken túl Társaságunk köteles törölni a személyes adataidat:

 • amennyiben azok kezelése jogellenes,
 • hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG: 

Mint érintett jogosult vagy arra, hogy kérésedre a Társaságunk, mint adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) vitatod a személyes adatok pontosságát,
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és Te ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Te, mint érintett igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Mi, mint adatkezelő jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e a Te jogos indokaiddal szemben.

Ha az adatkezelés az előzőek szerinti -a.)-d.) pontok bármelyike- korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Te hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG:

Te, mint érintett jogosult vagy arra, hogy a Rád vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott, automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt akadályoznánk, amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során jogosult vagy arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérd a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

Te, mint érintett jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz a személyes adataidnak az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Ezesetben Társaságunk, mint adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Te, mint érintett érdekeiddel, jogaiddal és szabadságoddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A GDPR szabályozza továbbá azt az esetet is, amikor a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ekkor Te, mint érintett jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz a Rád vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.